mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Könyvkölcsönzés

Térítésmentes szolgáltatások:

- Könyvtárlátogatás

- A könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata

- Állományfeltáró eszközök használata

- Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

- Rendezvények látogatása

Térítéses szolgáltatások

Beiratkozás

a beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatokat: név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma.

A személyes adatokban bekövetkezet változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

A felvett adatokat kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

A beiratkozási díj 1 évre érvényes.

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:

- 16 éven aluli diákok

- a nyugdíjasok

- a pedagógusok, közgyűjteményi dolgozók

- intézményünk dolgozói

Az érvényes beiratkozási díjakat a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.

A beiratkozott olvasók olvasójegyet kapnak, amely az olvasó egyedi azonosítóját, nevét, címét valamint a könyvtár adatait tartalmazza.

Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja. Ha másnak átadja, és esetlegesen abból kár keletkezik, az az olvasójegy tulajdonosát terheli.

Könyvkölcsönzés

Egy alkalommal 8 db könyv kölcsönözhető 3 hét időtartamra.

Amennyiben nincs előjegyzés, a fenti kölcsönzésű könyvekre két alkalommal meghosszabbíthatóak.

Az olvasó kérésére előjegyzést veszünk fel, az éppen kölcsönzés alatt lévő könyvekre, és beérkezéskor értesítjük az olvasót.

Az állományból hiányzó könyvek könyvtárközi kölcsönzéssel érhetők el.

A tartós tankönyvek használatára speciális szabályok vonatkoznak:

- a tartós tankönyvek kikölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor

- a természetes elhasználódás felett okozott kárért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik

- a tanév folyamán a tartós tankönyvek tisztaságára, épségére fokozottan ügyelni kell

Könyvtárközi kölcsönzés

Az intézménybe beiratkozottak részére:

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg,

könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Az ilyen módon átadott

dokumentumok használatának feltételeit a könyvtár szabja meg.

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formái:

- eredeti formában

- másolatban

- elektronikus formában

Más könyvtárak részére:

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói

számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományból egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani stb. munkákhoz szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helytörténeti munkák, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése megtagadható.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában 4 hét, de

szükség esetén ez az idő csökkenthető vagy növelhető. Eredeti dokumentum kölcsönzésekor ez a szolgáltatás díjtalan, másolat küldése esetén fénymásolási díjat kell fizetni és mindkét esetben a postaköltséget a kérő könyvtár köteles téríteni.

Folyóirat-kölcsönzés

Egy alkalommal 5 db folyóirat kölcsönözhető, 7 nap időtartamra. Az aktuális számok csak helyben használhatók illetve csak hétvégén zárástól-nyitásig kölcsönözhetők ki.

Audiovizuális állomány kölcsönzése

Egy alkalommal 3 db (hanglemez, CD – DVD – videokazetta) kölcsönözhető 3 nap időtartamra.

Kézikönyvek kölcsönzése

Kézikönyveket a könyvtár csak indokolt esetben kölcsönzi ki.

Share