mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Közlekedési támogatás; Jogosultság, kérelem

 

A szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha

    a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és

    a keretszámra és az előnyben részesítés feltételeire (lsd. lentebb) tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és

új járműnek minősülő, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzési támogatásnak igénylése esetén önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja, és

    segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, szerzési támogatásnak és az automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, az átalakítási támogatás igénylése esetén önálló személygépkocsi használó, és

    a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához, az átalakítási támogatás igénylése esetén szállítást végző személy szállítja. [R. 6. § (1)]


Az új járműnek minősülő, vagy legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzési támogatására az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha

    a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és

    a keretszámra és az előnyben részesítés szabályairól szóló bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és

    önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja. [R. 6. § (1a)]


A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető. [R. 6. § (2)]

A szerzési támogatás mértéke

    a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi esetében 900 000 forint,
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
új jármű: az a jármű, amelynek az első használatba vétele még nem történt meg.
első használatba vétel: a jármű - hazai vagy külföldi - első forgalomba helyezésének időpontja.

    a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy

    segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve quad, vagy

    járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
esetében a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. [R. 4. § (2)] Ebben az esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. [R. 4. § (3)]


A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy érdekében használható. [R. 4. § (4)]

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint. [R. 5. § (2)]


Jogforrás:
(R.) 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

Akadálymentesítési támogatás

 

Mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatás nyújtható. [R. 9. § (1)]

E rendelet alkalmazásában mozgáskorlátozott [R. 1. § (4) 14.]

1.    az a mozgásszervi fogyatékos személy, aki

o     állapota miatt a helyváltoztatáshoz az 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy

o     mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy

o     az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.

2.    az a halmozottan fogyatékos személy, akinek

o     a halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

o     a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L), vagy P) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban, illetve többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,

és a 18. életévét még nem töltötte be.

3.  az a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

o     mozgásszervi részkárosodása,

o     idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,

o     idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,

o     alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

o     az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont szerinti két részkárosodása együttesen

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített. [102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (2)]


Akadálymentesítés: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson; [R. 1. § (4) 15.]

Az akadálymentesítési támogatás

1.  akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint, ha az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző - a Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,
Ptk. 685. § b) pontja; közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;

2.  meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint,

o     ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,

o     ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy. [R. 9. § (2)]


Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. [R. 9. § (3)]


A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, ha

    a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért

    ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni. [R. 9. § (4)]


Egy személyre tekintettel állami támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe. [R. 9. § (5)]


Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát.

A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését. [R. 9. § (6)]


Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. [R. 9. § (7)]

E rendelet alkalmazásában:

Hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet, valamint a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően; [R. 1. § (4) 5.]

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

1.  a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratokkal,
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja:
a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,

o         a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy

o         az a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr). 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy

o         a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát;

2.  b) az orvosszakértői szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott, [R. 9. § (8)]


Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges fenti bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát - a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. [R. 9. § (8a)]

A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell. [R. 9. § (9)]

E § alkalmazásában akadálymentesítési munka:

·          lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,

·          elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,

·          kaputelefon beszerelése,

·          korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,

·          ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,

·          beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,

·          különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,

·          higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,

·          felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,

·          elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,

·          lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. [R. 9. § (10)]


Az akadálymentesítési munka része a fenti bekezdés szerinti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig. [R. 9. § (11)]

Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi, melynek során figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) álláspontját. [R. 10. § (1)]

A hitelintézet a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos álláspontjának kikérésére köteles, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja nem köti. [R. 10. § (2)]

A mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, illetve élettárs hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldje. [R. 10. § (3)]


Jogforrás:
(R.) 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

 

Share