mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Kunszentmiklós ma

Helyzetkép

A város helyzetét bemutató általános adatok

Kunszentmiklós Város természeti, földrajzi adottságai

Kunszentmiklós a Duna-Tisza közén, a Dél-alföldi régióhoz tartozó Bács-Kiskun megyében található. A megyeszékhelytől Kecskeméttől 60 km-re keletre, Budapesttől 60 km-re délre fekszik, a megye északi szélén.

A város belterülete 668 ha 6591 m2; külterülete: 16.500 ha 8060 m2. Városunkban a lakóépületek száma: 3493. Ebből 3172 található a központi és egyéb belterületen, külterületen pedig 321.

A város kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik: 5 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi rendelő, 2 fogorvos, 3 védőnői körzet + 1 iskolai védőnő található városunkban.

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 2005. szeptember 29-től hozta létre a Pedagógiai Szakszolgálatot. A közoktatási szakszolgálati feladat terén szakszolgálati ellátást biztosít a feladat-ellátásban résztvevő önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen a nevelési tanácsadás, az iskolapszichológia, a logopédiai ellátás, a gyógy-testnevelés, a korai fejlesztés és a pályaválasztási tanácsadás területén.

2013. januártól az önkormányzati fenntartásból átkerült feladatellátás tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz a Varga Domokos Általános Művelődési Központ Általános Iskola, viszont az intézmény működtetése továbbra is önkormányzati feladat maradt.

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ integrált intézményként magába foglalja a művelődési központot, könyvtárat és az óvodát.

Az önkormányzat fenntartásába tartozik az óvoda, valamint a 2012. decembere óta működő bölcsőde. A bölcsődei ellátás 4 csoporttal az óvoda pedig 3 telephelyen 10 csoporttal működik (3 csoport a tasskertesi, 3 csoport a Damjanich utcai, valamint 4 csoport a lakótelepi óvodában).

Kunszentmiklóson középfokú oktatási intézmények a Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Református Egyház által fenntartott Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola. A szabadidő eltöltése, valamint az iskolai tornaórák színhelye a Miklóssy János Sportcsarnok, amely szabadtéri tanmedencével és egy melegvizes gyógymedencével is rendelkezik.

Kunszentmiklóson a Szent Imre Szakképző Iskola 2004-től működik. Évente bővíti képzéskínálatát, figyelembe véve a hiányszakmákra.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója és a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény biztosítják városunkban a szociális alapellátást.

Városunkban a hitélet gyakorlására több egyház és felekezet van jelen:

- Római Katolikus Egyház

- Református Egyház

- Magyar Pünkösdi Egyház

- Jehova Tanúi Egyház

- Boldog Isten Gyülekezet

Kunszentmiklóson megtalálható a Rendőrkapitányság, Kunszentmiklósi Járási Ügyészség valamint a Kunszentmiklósi Járásbíróság. Városunkban több éve sikeresen működik és tevékenykedik a Polgárőrség, Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, Áldozatvédelmi Iroda, valamint a Katasztrófavédelmi megbízott.

Demográfiai adatok

A demográfiai adatok képet adnak a lakosság állandó és ideiglenes számáról, korösszetételéről, a szociálisan rászorultak számáról.

Az önkormányzat illetékességi területén élő állandó lakosok száma (2013. február 19-i állapot szerint): 8525 fő.

Ebből: 4146 férfi, 4379 nő

A következő táblázatban látható az állandó lakosok nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása.

1. számú táblázat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

év/nem

0-5

6-15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86-

Férfi

273

454

583

591

683

487

529

359

154

33

217

426

514

544

657

500

622

494

330

75

490

880

1097

1135

1340

987

1151

853

484

108

A fenti táblázat és diagram alapján megállapítható, hogy a férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is. Érdekesség, hogy a településen minden évben több fiú születik, mint lány, viszont az 50 éves korosztályt elérve a nők javára fordul a népességi mutató.

Öregedési index: a 16 éven aluli korosztályhoz viszonyított 66 éven felüliek aránya 2012. évben 139,8 %. A fentiek alapján országos tendenciaként is elmondható, hogy a lakónépesség elöregedő képet mutat. A gyermekek száma nem éri el a szüleik korosztályának számát, melyből az a következtetés vonható le, hogy kis mértékű a reprodukció, az élettartam kissé emelkedik, így a 66 év felettiek száma nő. A lakosság elöregedése országos és helyi szinten is jellemző demográfiai folyamat. Ennek következtében az aktív korosztály eltartási terhei nőnek.

Családi állapot szerinti megoszlás korcsoportonként és nemenként:

Férfiak                                                                                3. számú táblázat

év/csal. áll.

18-40

41-60

61-

házas

366

681

541

Nőtlen / elvált / özvegy

1054

457

216

Nők                                                                                    4. számú táblázat

év/csal.áll.

18-40

41-60

61-

házas

465

705

437

Hajadon / elvált/ özvegy

861

430

751

A 3. és 4. számú táblázatból jól látszik, hogy a 61 év felettieknél az egyedülállóak aránya a férfiak esetében 28,4%, míg a nők esetében 63,2 % egyedülálló.

Születések száma évenkénti megoszlásban.

5. számú táblázat

1

2

3

4

5

6

7

év

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

77

83

87

85

69

73

92

Elhalálozások száma évenkénti bontásban:

6. számú táblázat

 

1

2

3

4

5

6

7

év

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

94

110

114

125

103

108

105

A fenti táblázatokból is látszik, hogy a gyermekszületések száma stagnált városunkban, bár az elmúlt évben az átlagnál magasabb számot mutat.

Kunszentmiklós lakosságszáma 2008. és 2012. között 8794 főről 8515 főre, azaz 279 fővel csökkent a viszonylagosan magas halálozási és az alacsony születésszám miatt.

Házasságkötések alakulása:

7. számú táblázat

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

év

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

alkalom

43

38

26

25

33

34

31

A fenti diagram is jól mutatja, hogy jelenlegi társadalmunkban már egyre kisebb jelentőséggel bír a párkapcsolatokban a házasságkötés, ezzel szemben gyakorivá vált az élettársi kapcsolat létesítése, melynek tényleges számát statisztikai adatokkal jelenleg nem lehet meghatározni.

Kunszentmiklóson jelentős számú roma nemzetiségű él. A roma lakosság körében gyakoribb a gyermekvállalás, így családonkénti átlaglétszám az 5-6 főt is eléri. A családot a következőképpen határozzák meg: családnak tekintik azt az együtt élő közösséget, amely szemmel láthatóan önálló háztartást vezet.

A roma lakosoknál alacsony az idősek száma, mely betudható a rossz egészségi állapotnak, ebből következő a magas elhalálozási arány. Ennek figyelembevételével a fejlesztési program során különös tekintettel ügyelni kell arra is, hogy a városban élő roma lakosok körében a biológiai és szociális életkor a városi átlagéletkortól eltérő (házasságkötés, családalapítás, öregség értelmezése).

Összességében elmondható, hogy szoros összefüggés mutatható ki a demográfiai változások és a szociális szolgáltatási igények alakulása között. Az idősödő lakónépesség saját környezetében történő segítése mind nagyobb terhet ró az alapellátást biztosító szolgáltatókra, illetve az ezeket működtető fenntartókra. A magasabb életkort megérők egészségi állapotában bekövetkező kedvezőtlen változások pedig a bentlakásos teljes körű ellátás iránti igényeket növelik.

Foglalkoztatottság helyzete

A térség mezőgazdasági és ipari szerkezetében az 1990-es évek elején a foglalkoztatottság szempontjából jelentős változások következtek be, mely a térség munkaerő-piaci helyzetét rendkívül előnytelenül befolyásolta.

Kunszentmiklós város lakosságszáma                             8515 fő     (2012. dec. 20-i állapot szerint)

munkavállaló korú népesség                                           5539 fő     (azaz 65%)

regisztrált munkanélküli                                                     753 fő

egy évnél régebb óta nyilvántartott munkanélküli                195 fő

ellátásban részesülő munkanélküli                                       92 fő

rendszeres szociális segélyben, valamint

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül            212 fő

A következő táblázatban a nyilvántartott álláskeresők számának alakulása látható 2010. december és 2012. december közötti időszakra vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége adatai alapján:

8. táblázat

2010.12.20.

2011.06.20.

2011.12.20.

2012.06.20.

2012.12.20.

Munkanélküliek száma

673

703

605

707

753

Forrás: AFSZ statisztika

A fenti táblázatból megállapítható, hogy 2011. és 2012. nyarán a téli hónapokhoz képest nem hogy nem csökkent a munkanélküliek száma, hanem ugrásszerűen nőtt, ami több munkahely megszűnésének, vagy létszámcsökkentésének az eredménye. 2012. év végére a nyári időszakhoz viszonyítva a munkanélküliek számának növekedésén az ún.: szezonális csökkenés figyelhető meg, melynek okaként elsősorban a városban szervezett magas létszámú közfoglalkoztatásnak volt köszönhető.

Hosszú évek óta településünkön is jellemző gyakorlat volt több munkáltató esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése után Alkalmi Munkavállalói Könyv-vel (továbbiakban: AM Könyv) való továbbfoglalkoztatás. Az AM könyvet kb. 2-3 éve felváltotta az egyszerűsített foglalkoztatás, ami mezőgazdasági idénymunkára, alkalmi munkára terjed ki. A munkáltató köteles a foglalkoztatást az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni elektronikus úton, vagy telefonos ügyfélszolgálaton. Ez a fajta foglalkoztatás nagyon alacsony számban van jelen Kunszentmiklóson.

A munkahely elvesztése és ennek tartós fennállása a munkáját elveszítő emberre és családjára nagy nehézségeket ró. Elveszíti rendszeres jövedelmét, létbizonytalanságba kerülhet, kialakulhat a fölöslegesség, értéktelenség, a jövő kilátástalanságának érzése az önbecsülés hiánya. Ezek testi-lelki betegségek kialakulásához, az egészségi állapot romlásához, deviáns viselkedésformákhoz (pl.: alkohol, kábítószer fogyasztás) vezethetnek. Súlyosabb formában jelentkeznek az ún. második generációs munkanélküliek körében  a fent leírt tünetek. (Ők azok, akiknek a szülei is munkanélküliek voltak.)

Az országosan működő Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. Kunszentmiklósi telephelyén foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt. Egyrészt papír csomagoló-eszközök gyártásával, csomagolással, valamint szőnyeggyártással foglalkoznak.

Az elmúlt négy évben a foglalkoztatás száma nagymértékben csökkent, míg 2009-ben 40 főt foglalkoztatott a szervezet ma már csak 29 főt tud alkalmazni.

Aktív korúak ellátásában részesülők:

9. táblázat

év

Összesen

Férfi

2006.

193

91

102

2007.

203

99

104

2008.

193

91

102

2009.

202

81

121

2010.

190

87

103

2011.

301

141

160

2012.

314

153

161

Forrás: helyi nyilvántartás

A munkaerő-piaci helyzet súlyosságát nemcsak a munkanélküliek magas száma, hanem az is jelzi, hogy az érintettek többsége hosszú ideig marad munka nélkül.  A tartós munkanélküliek többsége esetében nagyon kevés az esély, az önálló (támogatás nélküli) elhelyezkedésre.

Jellemző és figyelmeztető adat, hogy a munkanélkülivé válók többsége már nem először kerül a nyilvántartásba, tehát visszatérő. Kialakult egy réteg, mely ha talál is munkát, akkor is csak rövid ideig tudja megtartani állását. Az életkor növekedésével nő a tartós munkanélküliség valószínűsége. Az elhelyezkedés szempontjából a leginkább veszélyeztetettek az 50 év felettiek.

Az aktív korúak ellátásában részesülők számában ugrásszerű növekedés látható 2011-ben. Ez annak köszönhető, hogy a jogszabályváltozás következtében bevezetésre kerülő családi segélyezési rendszerben egyre több az egyedülálló igénylő, mivel egy családban csak egy fő szerezhet jogosultságot aktív korúak ellátására. Ebből következik az is, hogy egyre többen szüntetik meg házastársi-, élettársi kapcsolatukat, illetve titkolják el annak meglétét a jogosultság megszerzése érdekében.

A városban a roma nemzetiség aránya megközelítőleg Kunszentmiklós összlakosságának 10-14%-át eléri. A foglalkoztatási esélyeik az átlagosnál is rosszabbak, melynek egyik oka az aluliskolázottságuk. Nagyon kevés a magasabb vagy szakmailag képzett ember. A leginkább aggasztó az, hogy többségük az általános iskolát sem végezte el.

Szociális szolgáltatások

A szociális törvény 56. §-a szerint a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szociális törvény 86. §-a részletezi a személyek gondoskodás megszervezésére köteles szerveket.

2009. februártól a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója Kunszentmiklóson is megkezdte szolgáltatását működtetését a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés területén.

A Misszió a házi segítségnyújtás keretében az alábbi feladatokat látják el:

§ az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn;

§ ellátják az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatokat;

§ közreműködnek a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában;

§ közreműködnek az ellátást igénybe vevő háztartásának vezetésében;

§ segítséget nyújtanak az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában;

§ segítséget nyújtanak az esetleges veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában;

§ segítenek az ellátást igénybe vevő számára szükséges más szociális ellátásokhoz való hozzájutásban;

§ szükség esetén segítik a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést.

A személyes gondoskodásban részesülők száma:

11. táblázat

Személyes gondoskodás formái

2009.

2010.

2011.

2012.

Étkeztetés

19

42

35

27

Házi segítségnyújtás

27

53

78

96

Forrás: Pünkösdi Egyház nyilvántartása

A Önkormányzatunk az alapfeladatok ellátását 2009. január 1-től létrejövő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) által biztosítja.

Az Intézmény az alábbi feladatokat látja el Kunszentmiklós területén:

¨ · Házi segítségnyújtás

¨ · Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

¨ · Idősek napközbeni otthona

¨ · Szociális étkeztetés

¨ · Családsegítés

¨ · Gyermekjóléti szolgáltatás

¨ · Idősek bentlakásos otthona

A kötelező szociális szolgáltatásokon kívül az Intézmény az idősek ápolást – gondozást biztosító szakosított szociális ellátást, valamint társulás keretein belül biztosítják városunkban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

 

Share